I. PHƯƠNG HƯỚNG, MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ CHỦ YẾU NHIỆM KỲ 2015- 2020:

1. Kinh tế:

- Tổng giá trị sản xuất trên địa bàn năm 2020 đạt 1.184 tỷđ, tăng gấp 2 lần so với năm 2015, tốc độ tăng trưởng hàng năm 14,7%.

- Cơ cấu kinh tế: “Công nghiệp- xây dựng 596tỷđ, chiếm 50,3%; dịch vụ- thương mại 538tỷđ, chiếm 45,4%; lâm- nông nghiệp 50tỷđ, chiếm 4,3%”.

- Tổng vốn đầu tư toàn xã hội (5 năm): 1.085tỷđ, gấp 2,2 lần so với giai đoạn 2010- 2015.

- Số hộ sản xuất, kinh doanh, dịch vụ năm 2020: 845 hộ, tăng 80 hộ so với năm 2015.

- Số doanh nghiệp trên địa bàn năm 2020: 60 doanh nghiệp, tăng 42,9% so với năm 2015.

- Phấn đấu đến năm 2020 tỷ lệ đường giao thông khu dân cư được cứng hoá đạt 100%, trong đó khu vực quy hoạch dân cư có 85% đạt chuẩn tiêu chí đô thị.

- Thu ngân sách (năm 2020): 8tỷđ; tăng thu ngân sách bình quân hàng năm đạt 4,2%.

- Chi ngân sách (năm 2020): 8tỷđ; tăng chi ngân sách bình quân hàng năm đạt 4,2%.

- Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2020: 60trđ/người/năm, tăng 24trđ so với năm 2015.

 2. Văn hoá- xã hội:

- Tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo đến năm 2020 còn 0,7%, giảm 0,5% so với năm 2015.

- Tỷ lệ nhà ở kiên cố khu vực quy hoạch dân cư đến năm 2020: 98%.

- Trường Mầm non, Trường Tiểu học đạt chuẩn mức độ II; Trường THCS đạt chuẩn Quốc gia giai đoạn 2015- 2020.

- Tỷ lệ khu phố, cơ quan văn hoá và đạt nếp sống văn minh đô thị đến năm 2020: 100%; tăng 6,7% so với năm 2015.

- Tỷ lệ khu phố có nhà văn hoá đến năm 2020: 100%; tăng 9% so với năm 2015.

- Tỷ lệ gia đình đạt chuẩn gia đình văn hoá: 95% tăng 5% so với năm 2015; gia đình thể thao đạt trên 80%; số người luyện tập TDTT thường xuyên đạt 55%.

- Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên hàng năm: 1,2%.

- Tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng đến năm 2020: còn 5%, giảm 5% so với năm 2015.

- Tỷ lệ trẻ em dưới 6 tuổi được tiêm phòng hàng năm đạt 100%.

3. Về công tác vệ sinh Môi trường:

- Tỷ lệ dân số được sử dụng nước sạch đến năm 2020: 100%, tăng 1% so với năm 2015.

- Tỷ lệ khu phố đạt tiêu chuẩn về môi trường đến năm 2020: 82%, tăng 27% so với năm 2015.

4. An ninh- Quốc phòng:

- Giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Phường. Làm tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm và tệ nạn xã hội, làm giảm 5% vụ việc liên quan đến an ninh trật tự. Điều tra làm rõ các vụ việc đạt trên 90%.

- Tỷ lệ khu dân cư đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự năm 2020: trên 90%.

- Hoàn thành các chỉ tiêu về quân sự, quốc phòng hàng năm.

5. Công tác Đảng, Chính quyền, MTTQ và các đoàn thể:

- Giữ vững Đảng bộ trong sạch vững mạnh, 100% chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 90% trở lên chi bộ đạt TSVM, 100% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ, có trên 90% đảng viên được giao nhiệm vụ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

- Thành lập mới từ 1- 2 chi bộ Đảng, 2 tổ chức đoàn thể trong các doanh nghiệp tư nhân.

- Kết nạp 30 Đảng viên trở lên.

- Xây dựng chính quyền, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị- xã hội đạt vững mạnh. Tỷ lệ thu hút đoàn viên, hội viên: Đoàn Thanh niên: 80%; Hội Phụ nữ: 98,5%; Hội CCB: 98,5%; Hội Nông dân: 88%.