Vai trò của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội

1. Mặt trận Tổ Quốc phường:

MTTQ phường Ba Đình được thành lập vào năm 1983, đến nay đã trải qua 8 kỳ đại hội.

- Đại hội lần thứ nhất (1984 - 1986): Đại hội bầu ông Nghiêm Xuân Báu làm Chủ tịch. Đại hội với phương hướng chung đó là: Đoàn kết, dân chủ, đổi mới phát huy nội lực. Thực hiện CNH – HĐH nông nghiệp nông thôn. Vì mục tiêu dân giàu nước mạng, xã hội công bằng dân chủ văn minh.

-  Đại hội nhiệm kỳ lần thứ 2 (1986-1989): Đại hội bầu ông Mai Khả Đô làm Chủ tịch, ông Mai Đình Thiếm làm Phó Chủ tịch. Đại hội đề ra nhiệm vụ chung đó là: Tiếp tục phát huy kết quả  đạt được, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phối hợp chặt chẽ, tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân.

-  Đại hội nhiệm kỳ lần thứ 3 (1989-1993): Đại hội bầu ông Mai Khả Đô làm chủ tịch, ông Mai Đình Thiếm làm Phó Chủ tịch. Đại hội với nhiệm vụ chung đó là: Tiếp tục phát huy kết quả  đạt được, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phối hợp chặt chẽ, tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân.

-  Đại hội lần thứ 4 (1993-1998): Đại hội bầu ông Mai Đình Thiếm làm chủ tịch, ông Nguyễn Chí Công làm phó Chủ tịch. Đại hội với nhiệm vụ chung đó là: Tiếp tục phát huy kết quả  đạt được, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phối hợp chặt chẽ, tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân.

-  Đại hội lần thứ 5 (1998-2003): Đại hội bầu Ông Mai Đình Thiếm làm Chủ tịch, bà Hoàng Thị Can làm phó chủ tịch. Đại hội với nhiệm vụ chung đó là thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”.

- Đại hội lần thứ 6 (2003-2008): Đại hội bầu bà Hoàng Thị Can làm Chủ tịch và ông Mai Đình Thiếm làm phó chủ tịch, đến năm 2005 bầu ông Trần Ngọc Hưng làm Chủ Tịch thay bà Hoàng Thị Can. Đại hội với nhiệm vụ chung đó là thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”.

- Đại hội lần thứ 7 (2008-2013): Đại hội bầu 30 Uỷ viên Uỷ ban MTTQ phường, ông Trần Ngọc Hưng làm chủ tịch và ông Phạm Đức Duyệt làm phó chủ tịch. Đại hội với nhiệm vụ chung đó là tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”. Đại hội với nhiệm vụ chung đó là thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”.

-  Đại hội lần thứ 8 (2013-2018): Đại hội bầu ra 30 Uỷ viên Uỷ ban MTTQ phường, bầu ông Trần Ngọc Hưng làm Chủ tịch và bầu bà Tống Thị Vân, ông Nguyễn Quốc Sáu làm phó chủ tịch; Đến năm 2015 bầu bà Tống Thị Vân làm Chủ tịch thay ông Trần Ngọc Hưng về nghỉ chế độ và năm 2016 bầu bà Trần Thị Quỳnh làm phó chủ tịch. Đại hội với nhiệm vụ chung đó là thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

MTTQ phường đã trải qua 35 năm hình thành và phát triển, 8 lần đại hội đã củng cố và kiện toàn bộ máy. Kiên trì vận động nhân dân, thực sự là cầu nối giữa Đảng, chính quyền với nhân dân. Tăng cường khối Đại đoàn kết toàn dân, tích cực vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện đúng chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Thông qua các cuộc vận động, qua đó để nhân dân tham gia tích cực trong việc phát triển kinh tế - xã hội, an ninh – quốc phòng, thực hiện tốt chức năng xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân, góp phần xây dựng phường xứng đáng là phường trung tâm của thị xã Bỉm Sơn.

2. Hội Cựu Chiến Binh phường:

Hội CCB Phường được thành lập ngày 01 tháng 09 năm 1990, Đảng uỷ ra Nghị quyết thành lập Hội CCB Phường do Đồng chí Đại Tá Mai Khả Đô làm Chủ tịch lâm thời. Hội CCB Phường không ngừng được củng cố, phát triển vững mạnh cả về số lượng và chất lượng, luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Trong đó 27 năm liên tục Hội CCB Phường được BCH Thị Hội công nhận đạt TSVM, Hội được TW Hội tặng 01 bằng khen, BCH Tỉnh Hội tặng bằng khen “ Đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua CCB gương mẫu 5 năm (2004-2009). Năm 2013 được chủ tịch UBND Thị Xã tặng giấy khen về phong trào thi đua “CCB đoàn kết giúp nhau làm kinh tế giỏi giai đoạn 2011-2016”. Ngoài ra Hội CCB Phường còn được BCH Thị Hội, UBND Phường tặng nhiều giấy khen qua các phong trào thi đua hàng năm.

Từ khi thành lập đến nay, Hội CCB Phường Ba Đình đã trải qua 8 kỳ Đại Hội:

* Đại hội đai biểu lần thứ nhất (nhiệm kỳ 1990-1993).

Ngày 24/10/1990 Hội CCB Phường đã bầu ra 07 Đồng chí vào BCH, Đồng chí Đại tá Mai Khả Đô làm Chủ tịch Hội nhiệm kỳ lần thứ Nhất.

Đồng chí Trung tá Nguyễn Văn Song làm Phó Chủ tịch Hội.

* Đại Hội đại biẻu lần thứ II ( Nhiệm kỳ 1993-1995).

Đại Hội đã bầu ra 07 Đồng chí trong BCH. Đây là Đại Hội tiếp tục phát huy bản chất truyền thống “ Bộ đội Cụ Hồ”. Xây dựng hội TSVM, góp phần bảo vệ, xây dựng Đảng, chính quyền, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, giữ vững ổn định chính trị ở cơ sở, là Đại hội quán triệt thực hiện pháp lệnh CCB của Quốc Hội nước cộng hòa XHCN Việt Nam. Và “ Thực hiện cuộc vận động học tập làm theo tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh”. Đại Hội bầu BCH gồm 07 Đ/c , bầu Đ/c Vũ Văn Phài giữ chức chủ tịch hội, Đ/c Đinh Hữu Nghị giữ chức phó chủ tịch Hội.

* Đại hội đại biểu lần thứ III ( Nhiệm kỳ 1995-1998).

Đây là Đại Hội quán triệt và thực hiện Nghị quyết Đại Hội Đảng lần thứ  XI, tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 09 của Bộ Chính Trị khóa IX về “ Đoàn kết, tập hợp và phát huy tiềm năng, đa dạng, phong phú của các thế hệ CCB, CQN tiếp tục giữ vững và phát huy bản chất truyền thống “ Bộ đội Cụ Hồ”. Hưởng ứng cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh”. Đây là Đại Hội đẩy mạnh đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động, nêu cao vai trò vị trí của Hội, luôn luôn là lực lượng “ Trung thành- đoàn kết - gương mẫu - đổi mới”. Xứng đáng là đoàn thể chính trị - xã hội với niềm tin của Đảng Bộ, chính quyền và nhân dân Phường Ba Đình. Đại hội bầu BCH 13 Đ/c, đồng chí Vũ Văn Phài được bầu tái cử chức chủ tịch hội, Đ/c Đinh Hữu Nghị chức phó Chủ tịch hội.

* Đại Hội đại biểu lần thứ IV (Nhiệm kỳ 1998 - 2001).

Đây là Đại Hội tiếp tục phát huy bản chất truyền thống “ Bộ đội Cụ Hồ” “ Trung thành - Đoàn kết- Gương mẫu - Đổi mới”. Xây dựng tổ chức Hội TSVM, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, nhà nước, nhân dân và chế độ XHCN. Giúp nhau làm kinh tế, cải thiện đời sống. Tích cực tham gia giáo dục lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ. tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tội phạm và các tệ nạn xã hội, góp phần xây dựng, củng cố cơ sở chính trị, xây dựng Đảng, chính quyền TSVM. Đại Hội bầu ra 13 đồng chí vào BCH: Đ/c Vũ Văn Phài tiếp tục tái cử Chủ tịch Hội, Đ/c Đinh Hữu Nghị tái cử Phó Chủ tịch Hội.

* Đại Hội đại biểu lần thứ V (Nhiệm kỳ 2001 - 2006).

Đây là Đại Hội tiếp tục phát huy bản chất truyền thống “ Bộ đội Cụ Hồ” “ Trung thành - Đoàn kết- Gương mẫu - Đổi mới”. Xây dựng tổ chức Hội TSVM, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, nhà nước, nhân dân và chế độ XHCN. Giúp nhau làm kinh tế, cải thiện đời sống. Tích cực tham gia giáo dục lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ. tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tội phạm và các tệ nạn xã hội, góp phần xây dựng, củng cố cơ sở chính trị, xây dựng Đảng, chính quyền TSVM. Đại Hội bầu ra 13 đồng chí vào BCH: Đ/c Vũ Văn Phài tiếp tục tái cử Chủ tịch Hội, Đ/c Trương Văn Trúc giữ chức Phó Chủ tịch Hội.

* Đại Hội đại biểu lần thứ VI(Nhiệm kỳ 2006 - 2012).

Đây là Đại Hội tiếp tục phát huy bản chất truyền thống “ Bộ đội Cụ Hồ” “ Trung thành - Đoàn kết- Gương mẫu - Đổi mới”. Xây dựng tổ chức Hội TSVM, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, nhà nước, nhân dân và chế độ XHCN. Giúp nhau làm kinh tế, cải thiện đời sống. Tích cực tham gia giáo dục lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ. tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tội phạm và các tệ nạn xã hội, góp phần xây dựng, củng cố cơ sở chính trị, xây dựng Đảng, chính quyền TSVM. Đại Hội đã bầu ra 13 đồng chí vào BCH: Đ/c Mai Hữu Yến giữ chức Chủ tịch Hội, Đ/c Vũ Ngọc Lam giữ chức Phó chủ tịch Hội.

Tháng 11/2007 Đ/c Bùi Ngọc Nghĩa được bầu bổ sung giữ chức Phó chủ tịch Hội.

* Đại Hội đại biểu lần thứ VII (Nhiệm kỳ 2012 - 2017).

Đây là Đại Hội tiếp tục phát huy bản chất truyền thống “ Bộ đội Cụ Hồ” “ Trung thành - Đoàn kết- Gương mẫu - Đổi mới”. Xây dựng tổ chức Hội TSVM, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, nhà nước, nhân dân và chế độ XHCN. Giúp nhau làm kinh tế, cải thiện đời sống. Tích cực tham gia giáo dục lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ. tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tội phạm và các tệ nạn xã hội, góp phần xây dựng, củng cố cơ sở chính trị, xây dựng Đảng, chính quyền TSVM. Đại Hội đã bầu ra 13 đồng chí vào BCH: Đ/c Mai Hữu Yến tái cử Chủ tịch Hội, Đ/c Bùi Ngọc Nghĩa tái cử Phó chủ tịch Hội.

* Đại Hội đại biểu lần thứ VIII(Nhiệm kỳ 2017 - 2022).

Đây là Đại Hội tiếp tục phát huy bản chất truyền thống “ Bộ đội Cụ Hồ” “ Trung thành - Đoàn kết- Gương mẫu - Đổi mới”. Xây dựng tổ chức Hội TSVM, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, nhà nước, nhân dân và chế độ XHCN. Giúp nhau làm kinh tế, cải thiện đời sống. Tích cực tham gia giáo dục lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ. tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tội phạm và các tệ nạn xã hội, góp phần xây dựng, củng cố cơ sở chính trị, xây dựng Đảng, chính quyền TSVM. Đại Hội đã bầu ra 13 đồng chí vào BCH: Đ/c Bùi Ngọc Nghĩa giữ chức Chủ tịch Hội, Đ/c Nguyễn Văn Năm giữ chức Phó chủ tịch Hội.

3. Hội Nông dân phường:

* Thành lập Hội Nông dân phường Ba Đình vào ngày 14/10/1991 BCH lâm thời có 05 đồng chí:

- Đồng chí Hoàng Anh Toại – Chủ tịch Hội
- Đồng chí Vũ Thế Tạo - Phó Chủ tịch Hội

* Đại hội khoá I vào ngày 01/04/1992 bầu ra BCH 07 đồng chí:

- Đồng chí Hoàng Anh Toại – Chủ tịch Hội
- Đồng chí Hoàng Anh Tuất – Phó Chủ tịch Hội

* Đại hội khoá II bầu ra BCH 07 đồng chí:

- Đồng chí Hoàng Anh Toại – Chủ tịch Hội
- Đồng chí Hoàng Anh Tuất – Phó Chủ tịch Hội

* Đại hội khoá III bầu ra BCH 07 đồng chí:

- Đồng chí Hoàng Anh Toại – Chủ tịch Hội
- Đồng chí Hà Văn Cát – Phó Chủ tịch Hội

* Đại hội khoá IV bầu ra BCH 07 đồng chí:

- Đồng chí Đinh Hữu Nghị - Chủ tịch Hội
- Đồng chí Phạm Văn Hùng – Phó Chủ tịch Hội

Trong giữa nhiệm kỳ bầu bổ sung đồng chí Phạm Văn Hùng làm quyền chủ tịch Hội, Đồng chí Mai Thị Hải làm Phó Chủ tich Hội.

* Đến năm 2005 đồng chí Phạm Văn Hùng chính thức Chủ tịch Hội
Bầu bổ sung đồng chí Vũ Thị Thu làm Phó chủ tịch Hội thay đồng chí Mai Thị Hải

* Đại hội khoá V ngày 10/8/2007 bầu ra 11 đồng chí trong BCH:

- Đồng chí Phạm Văn Hùng – Chủ tịch Hội
- Đồng chí Lê Thị Thanh Hương – Phó Chủ tịch Hội
Đến tháng 8/2009 bầu bổ sung đồng chí Phan Thị Dương thay cho đồng chí Lê Thị Thanh Hương Phó chủ tịch Hội.

* Đại hội khoá VI ngày 25/4/2012 bầu ra BCH 11 đồng chí:

- Đồng chí Phạm Văn Hùng – Chủ tịch Hội
- Đồng chí Phan Thị Dương – Phó Chủ tịch Hội
- Đồng chí Phạm Văn Hùng xin nghỉ đến tháng 8/2015 đồng chí Phan Thị Dương có Quyết định làm Chủ tịch Hội.
Tháng 8/2015 đồng chí Bùi Thị Huyền làm Phó chủ tịch Hội.

4. Hội Phụ nữ phường:

Hội LHPN phường Ba đình (lâm thời) vào ngày 2/4/ 1986 chị Vũ Thị Nhung làm chủ tịch hội có 9 ủy viên BCH, 7 chi hội, 45 tổ PN. Có 1300 hội viên chính thức thành lập vào ngày 12/9/1986 .

Đến ngày 20/10/1986 ĐH Đại biểu hội LHPN phường Ba Đình lần thứ I do bà Trương Thị Miên làm chủ tịch hội, bà Ngô Thị Lúa làm phó chủ tịch hội. Có 9 BCH , 7 chi hội và 45 tổ Phụ nữ.

Đến tháng 4/1989- 1992 ĐH đại biểu hội LHPN phường Ba đình lần thứ II do bà Trần Thị Yến làm chủ tịch hội, bà Nguyễn Thị Hương ( Khu 1) làm phó chủ tịch hội. Có 11 BCH và có 9 chi hội, 65 tổ phụ nữ.

Tháng 4/1992- 1994: ĐH đại biểu hội LHPN phường Ba đình lần thứ III do bà Trần Thị Yến làm chủ tịch hội, bà Nguyễn Thị Hương ( Khu 1) làm phó chủ tịch hội. Có 11 BCH và có 9 chi hội, 65 tổ phụ nữ.

Tháng 3/ 1994- 1996: ĐH đại biểu hội LHPN phường Ba đình lần thứ IV do bà Trần Thị Yến làm chủ tịch hội, bà Hoàng Thị Can làm phó chủ tịch hội. Có 13 BCH và có 11 chi hội, 71 tổ phụ nữ.

Tháng 4/1996-2001: ĐH đại biểu hội LHPN phường Ba đình lần thứ V do bà Trần Thị Yến làm chủ tịch hội, bà Hoàng Thị Can làm phó chủ tịch hội. Có 13 BCH và có 11 chi hội, 71 tổ phụ nữ.

Tháng 4/ 2001- 2006: ĐH đại biểu hội LHPN phường Ba đình lần thứ VI do bà Hoàng Thị Can làm chủ tịch hội, bà Nguyễn Thị Hương ( Khu 1) làm phó chủ tịch hội. Tháng 7/2002 bà Nguyễn Thị Hương ( khu 1) làm chủ tịch, bà Nguyễn Thị Hương( khu 4) làm phó chủ tịch. Tháng 8/2003 bà Nguyễn Thị Hương ( khu 4) làm chủ tịch, bà Vũ Thị Thu làm phó chủ tịch. Có 13 BCH và có 11 chi hội, 75 tổ phụ nữ. Có 2130 hội viên.

Tháng 4/2006-2011: ĐH đại biểu hội LHPN phường Ba đình lần thứ VII do bà Nguyễn Thị Hương ( khu 4) làm chủ tịch hội, bà Mai Thị Hải làm phó chủ tịch hội. Có 15 BCH và có 11 chi hội, 78 tổ phụ nữ. Có 2454 hội viên.

Tháng 4/2011-2016: ĐH đại biểu hội LHPN phường Ba đình lần thứ VIII do bà Nguyễn Thị Hương ( khu 4) làm chủ tịch hội, bà Mai Thị Hải làm phó chủ tịch . hội. Tháng 7/2015 Mai Thị Hải làm chủ tịch hội. Có 15 BCH và có 11 chi hội, 80 tổ phụ nữ. Có 2712 hội viên.

Tháng 4/2016-2021: ĐH đại biểu hội LHPN phường Ba đình lần thứ IX do bà Mai Thị Hải làm chủ tịch hội, bà Lê Thị Thu Phượng làm phó chủ tịch hội. Có 17 BCH và có 11 chi hội, 83 tổ phụ nữ, 3322 hội viên.

5. Đoàn Thanh niên phường:

Khi mới ra đời Đoàn thanh niên phường Ba Đình có 04 chi đoàn với 65 Đoàn viên, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng bộ phường Ba Đình.

Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh phường Ba Đình trải qua X kỳ Đại hội:

Đại hội lần thứ nhất:

Ngày 01/11/1986 được sự đồng ý của Ban Thường vụ Thị Đoàn Thị xã Bỉm Sơn, Thường vụ Đảng uỷ Phường cho phép Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường tiến hành tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Phường Ba Đình lần thứ nhất nhiệm kỳ (1986 – 1989). Tại Đại hội này, Đại hội đã tín nhiệm bầu ra được 05 đồng chí uỷ viên BCH và bầu đồng chí Vũ Khánh Chung làm Bí Thư Đoàn Phường Khoá I, đồng chí Phan Thanh Cường làm phó bí thư, Đoàn phường. Đại hội với phương hướng chung đó là: "Tuổi trẻ xung kích sáng tạo, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc".

Đại hội lần thứ II:Từ tháng 3/1989 - 3/1991 Đại hội bầu Đ/c Phan Văn Cường làm Bí thư. Đ/c Lê Văn Nhịp làm phó Bí thư. Phương hướng chung của hoạt động đoàn phường là: Đoàn kết – Đổi mới – Trí Tuệ - Phát triển.

Đại hội lần thứ III:Từ tháng 3/1991 - 4/1994 Đại hội bầu Đ/c Lê Văn Nhịp làm Bí thư. Đ/c Nguyễn Văn Thư làm phó Bí thư. Đoàn Thanh niên tiếp tục phát huy vai trò của tuổi trẻ với nhiệm vụ chung nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn, phong trào TTN góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng quê hương, đất nước.

Đại hội lần thứ IV: Nhiệm kỳ 1994 - 1997 Đại hội diễn ra 02 ngày 25,26/4 1994 Với tinh thần "Đoàn kết, sáng tạo, xung kích tình nguyện", Đại hội bầu Đ/c Trần Đình Phan làm Bí thư. Đ/c Phạm Văn Hùng làm phó Bí thư.

Đại hội lần thứ V: Nhiệm kỳ 1997 - 2000 Đại hội diễn ra vào tháng 4/1997 Với tinh thần "Đoàn kết, sáng tạo, xung kích tình nguyện", Đại hội bầu Đ/c Phan Văn Hùng làm Bí thư. Đ/c Nguyễn Thành Cương làm phó Bí thư. Năm 1997 do luân chuyển vị trí công tác đã bầu Đ/c Nguyễn Thành Cương giữ chức vụ Bí thư, Đ/c Phùng Văn Tưởng làm phó bí thư.

Đại hội lần thứ VI: Nhiệm kỳ 2000 - 2002 Đại hội diễn ra vào tháng 4/2000. Năm 2000 đã được Bộ chính trị và Chính phủ quyết định là Năm Thanh niên Việt Nam tiếp túc với tinh thần "Đoàn kết, sáng tạo, xung kích tình nguyện", Đại hội bầu Đ/c Nguyễn Thành Cương giữ chức vụ Bí thư, Đ/c Phùng Văn Tưởng làm phó bí thư.Tháng 6/2001 Đ/c Phùng Văn Tưởng chuyển vị trí công tác bầu bổ sung Đ/c Lê Đăng Khoa làm phó bí thư Đoàn phường.

Đại hội lần thứ VII: Nhiệm kỳ 2002 - 2006 Đại hội diễn ra vào tháng 3/2002 Đại hội đã khẳng định: Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tiếp tục đổi mới toàn diện, phấn đấu thực sự trở thành người bạn thân thiết của Thanh niên, định hướng cho Thanh niên đến với lý tưởng cách mạng và những giá trị cao đẹp, đồng hành với Thanh niên lập thân, lập nghiệp, xung kích trong phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Đại hội bầu Đ/c Lê Đăng Khoa giữ chức vụ Bí thư, Đ/c Bùi Hồng Hải làm phó bí thư. Trong nhiệm kỳ Đại hội đã thay đổi luân chuyển các phó bí thư đoàn là 3 đồng chí Phạm Hoàng Hà thay Đ/c Bùi Hồng Hà, Đ/c Nguyễn Trung Thành thay Đ/c Bùi Hồng Hà, Đ/c Mai Thị Huế Đ/c Nguyễn Trung Thành.

Đại hội lần thứ VIII: Nhiệm kỳ 2006 - 2011 Đại hội diễn ra vào ngày 19/11/2006 Với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Tiến lên” Đại hội đoàn Phường lần thứ VIII bầu ra 13 đ/c UV BCH, Đ/c Lê Đăng Khoa giữ chức vụ Bí thư, Đ/c Mai Thị Huế làm phó bí thư. Trong nhiệm kỳ Đại hội đã thay đổi luân chuyển các phó bí thư đoàn là 02 đồng chí Tạ Thị Chí Minh thay Đ/c Mai Thị Huế, Đ/c Trần Hùng Cường thay Đ/c Tạ Thị Chí Minh; Tháng 9 năm 2011 Đồng chí Trần Hùng Cường thay Đ/c Lê Đăng Khoa luân chuyển vị trí công tác, Đ/c Bùi Thị Huyền làm Phó Bí thư.

Đại hội lần thứ IX: Nhiệm kỳ 2012 - 2017 Đại hội diễn ra vào 02 ngày 05, 06/5/2012, Khẩu hiệu Đại Hội "Tuổi trẻ Ba Đình xây hoài bảo lớn, xung kích, sáng tạo, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá quê hương, đất nước". Đại hội đoàn Phường lần thứ IX bầu ra 11 đ/c UV BCH, Đ/c Trần Hùng Cường giữ chức vụ Bí thư, Đ/c Bùi Thị Huyền làm phó bí thư. Tháng 10/2016 Đ/c Lê Đức Linh giữ chức vụ phó bí thư thay Đ/c Bùi Thị Huyền.

Đại hội lần thứ X: Nhiệm kỳ 2017 - 2022 Đại hội diễn ra vào 02 ngày 24, 25/02/2017. Với khẩu hiệu "Tuổi trẻ phường Ba Đình Đoàn Kết - Sáng Tạo - Xung Kích - Phát Triển" Đại hội đoàn Phường lần thứ X bầu ra 11 đ/c UV BCH, Đ/c Trần Hùng Cường giữ chức vụ Bí thư, Đ/c Lê Đức Linh làm phó bí thư. Tháng 6/2017 Đ/c Lê Đức Linh nghĩ công tác đến tháng 10/2017 Đ/c Tống Ánh Quyên giữ chức vụ phó bí thư.

Phát huy những kết quả đã đạt được trong thời gian qua, tại Đại hội đại biểu đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Ba Đình, nhiệm kỳ 2017 -2022 đã biểu quyết thông qua chương trình hành động của tuổi trẻ phường Ba Đình nhằm cụ thể hoá phong trào “Thanh niên thi đua, tình nguyện xây dựng và bảo vệ tổ quốc” trong giai đoạn hiện nay. Cũng tại Đại Hội với tinh thần Đoàn kết - Sáng tạo - Xung kích - Phát triển đã kêu gọi toàn thể ĐVTTN trong toàn phường hãy phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại hạn chế, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường Ba Đình đã đề ra, xứng đáng là đội dự bị tin cậy của Đảng, niềm tin yêu của chính quyền và nhân dân, góp phần  xây dựng phường Ba Đình ngày càng giàu đẹp, văn minh.

ĐTN phường Ba Đình đã trải qua 32 năm hình thành và phát triển, củng cố và kiện toàn bộ máy.
Hoà chung vào phong trào tình nguyện của tuổi trẻ cả nước, trong các năm từ1986 đến nay tuổi trẻ phường Ba Đình thể hiện tinh thần tình nguyện của tuổi trẻ bằng nhiều nội dung phong phú, thiết thực như: Thanh niên tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, Tình nguyện lên đường nhập ngũ, tình nguyện vì đàn em thân yêu, chủ động đón đoàn viên Thanh niên từ các trường Đại học về tình nguyện tại đại bàn.... Từ khi ra đời đến nay đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Ba Đình đã phát huy mạnh mẽ vai trò tiên phong gương mẫu của mình trong công cuộc kiến thiết – xây dựng và phát triển của thị xã, xứng đáng là đội hậu bị tin cậy, là cánh tay đắc lực của Đảng bộ và nhân dân phường Ba Đình. Tổ chức Đoàn ngày càng trưởng thành vững mạnh qua các kỳ Đại hội. Với sự cố gắng nổ lực của cán bộ, đoàn viên, hội viên toàn Phường 32 năm qua Đoàn Thanh niên phường Ba Đình liên tục được BCH Thị Đoàn Bỉm Sơn công nhận đạt TSVM. Năm 2010 được BCH Trung ương Đoàn tặng cờ thi đùa “ Đạt thành tích xuất sắc trong phong trào Đoàn, 5 năm (2005 - 2010); năm 2006, 2011, 2014, 2016 Bằng khen Tỉnh Đoàn; năm 2012 Giấy Khen Thị Đoàn; năm 2003, 2005, 2007, 2013, 2015, 2017 Bằng khen Trung ương Đoàn; năm 2015 nhận Bằng khen tỉnh Đoàn có thành tích xuất sắc trong chương trình "tiếp sức mùa thi 2015". Ngoài ra nhiều năm liên tục Đoàn thanh niên Phường được UBND thị xã Bỉm Sơn, BCH Thị Đoàn tặng nhiều giấy khen trong phong trào thi đua của Đoàn và của Thị xã./.