* Quá trình thành lập và xây dựng Đảng bộ Phường:

 Ngày 29 tháng 6 năm 1977 Bộ trưởng Phó Thủ tướng đã ký Quyết định 140/BT phê chuẩn việc thành lập Thị trấn Bỉm Sơn trực thuộc tỉnh Thanh Hoá. Do yêu cầu sắp xếp hệ thống hành chính của Thị xã, căn cứ vào đề nghị của UBND Tỉnh Thanh Hoá và UBND Thị xã Bỉm Sơn, ngày 29/9/1983, Hội đồng Bộ trưởng (Quyết định số 111/HĐBT) thành lập Phường Ba Đình, Thị xã Bỉm Sơn.

Khi mới thành lập phường Ba Đình chỉ có 3 đồng chí là đảng viên cán bộ chủ chốt của UBND Phường. Ba đảng viên của phường sinh hoạt tại chi bộ Văn phòng UBND Thị xã. Sau đó bổ sung thêm 2 đảng viên về UBND phường, nâng tổng số lên 5 đảng viên.

Ngày 13 tháng 9 năm 1984, Thị uỷ Bỉm Sơn quyết định thành lập Chi bộ phường Ba Đình gồm 5 đảng viên: Lê Viết Cẩn, Nguyễn Ngọc Trác, Mai Thanh Trọng, Nguyễn Văn Thu, Trần Văn Ngọc, cử đồng chí Lê Viết Cẩn làm Bí thư chi bộ. Sự ra đời của chi bộ Đảng là sự kiện chính trị có ý nghĩa trọng đại đánh dấu sự nghiệp xây dựng, phát triển phường Ba Đình có chi bộ lãnh đạo.

Chặng đường 35 năm xây dựng và trưởng thành, qua 9 nhiệm kỳ Đại hội (Đại hội I, nhiệm kỳ 1986 - 1989 Đại hội VIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020), Đảng bộ và nhân dân Ba Đình luôn đoàn kết, sáng tạo, chung sức, chung lòng vượt qua mọi khó khăn, kiên định mục tiêu lý tưởng mà Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chọn, xây dựng quê hương từ một vùng đồi nghèo đã trở thành Phường trung tâm chính trị - kinh tế - văn hoá của Thị xã theo hướng giàu đẹp, hiện đại và văn minh.

Xuất phát từ yêu cầu phát triển của Thị xã, ngày 17/01/1986 Thị uỷ Bỉm Sơn ra Quyết định số 01-QĐ/TU, nâng cấp chi bộ Phường thành Đảng bộ Phường Ba Đình. Ban chấp hành Đảng bộ gồm 3đ/c: Đ/c Lê Viết Cẩn làm Bí thư, đ/c Nguyễn Ngọc Trác Phó Bí thư, đ/c Vũ Quang Biểu Đảng uỷ viên. Đảng bộ Phường Ba Đình có trách nhiệm lãnh đạo Phường hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, xây dựng cơ sở Đảng vững mạnh, chuẩn bị tốt điều kiện Đại hội đảng bộ lần thứ nhất.

- Đại hội Đại biểu Đảng bộ lần thứ nhất nhiệm kỳ 1986 – 1989. Được tiến hành vào ngày 30 tháng 8 năm 1986. Về dự Đại hội gồm 43 đảng viên trên tổng số 48 đảng viên (5 đảng viên đi công tác vắng). Đại hội đánh giá kết quả lãnh đạo các mặt hoạt động của nhân dân trong phường từ khi thành lập chi bộ đến nay. Đại hội xác định phương hướng phấn đấu là: tiếp tục xây dựng hoàn thiện hệ thống chính trị, phát triển đảng viên và chi bộ Đảng, xây dựng cơ sở vật chất, kết cấu hạ tầng của phường, đẩy mạnh sản xuất thủ công nghiệp - thương mại - dịch vụ, nâng cao năng suất, sản lượng cây trồng, vật nuôi, ổn định và cải thiện đời sống nhân dân. Kết hợp phát triển kinh tế với phát triển văn hoá, củng cố an ninh - quốc phòng, bảo vệ an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội vững chắc.

Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ nhứ nhất gồm 9 đồng chí. Ban Thường vụ gồm 3đ/c: Đ/c Lê Viết Cẩn Bí thư, đ/c Nguyễn Ngọc Trác Phó Bí thư, đ/c Vũ Quang Biểu Uỷ viên Thường vụ trực Đảng. Kết quả Đại hội thành công tạo ra điều kiện thuận lợi triển khai sự nghiệp đổi mới.

- Đại hội Đại biểu Đảng bộ lần thứ II, nhiệm kỳ (1989 - 1991). Diễn ra trong 2 ngày (từ ngày 2 đến ngày 3 tháng 1 năm 1989). Đại hội đề ra phương hướng nhiệm vụ: “Vì xi măng mà phục vụ, từ sản xuất xi măng mà đi lên”, phát triển nhanh các ngành thương mại - dịch vụ, khai thác tốt tiềm năng thế mạnh về lực lượng lao động, đất đai, phát triển sản xuất thủ công - nông nghiệp. Phát triển mở rộng trang trại chăn nuôi trâu bò, dê, tận dụng lợi thế vùng đồi núi, du nhập thêm ngành nghề giải quyết việc làm cho nhân dân trong phường. Đã mở rộng quy mô HTX bốc xếp Bắc Thành, xây dựng cơ sở vật chất, các công trình phúc lợi xã hội. Kết hợp phát triển kinh tế với phát triển văn hoá - xã hội mà trọng tâm là sự nghiệp giáo dục và y tế, củng cố an ninh - quốc phòng, giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Xây dựng Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức quần chúng luôn vững mạnh.

Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ gồm 9 đống chí, Ban Chấp hành bầu đ/c Mai Xuân Thuỷ Bí thư; đ/c Lê Viết Cẩn Phó Bí thư phụ trách chính quyền, đ/c Vũ Thế Tạo trực Đảng.

- Đại hội Đại biểu Đảng bộ lần thứ III, nhiệm kỳ (1991 - 1994), diễn ra trong 2 ngày (từ ngày 19 đến ngày 20 tháng 11 năm 1991). Đại hội đề ra phương hướng chung là: Huy động mọi nguồn vốn mở rộng sản xuất tiểu thủ công nghiệp - dịch vụ, tạo ra nhiều việc làm và sản phẩm xã hội, tiếp tục đầu tư nâng cấp xây dựng các công trình văn hoá như: trạm y tế, trường học và các tuyến đường khu dân cư. Nâng cao chất lượng các hoạt động VHVN - TDTT, chất lượng giáo dục, chất lượng khám chữa bệnh, quan tâm chăm lo các đối tượng chính sách xã hội, tăng cường về an ninh - quốc phòng giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; phát huy dân chủ, xây dựng Đảng - chính quyền, MTTQ, đoàn thể vững mạnh.

Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ gồm 8 đồng chí, Ban Chấp hành Đảng bộ bầu đ/c Mai Xuân Thuỷ Bí thư; đ/c Lê Viết Cẩn Phó Bí thư phụ trách chính quyền, đ/c Vũ Thế Tạo - Đảng uỷ viên trực Đảng.

- Từ ngày 18 đến ngày 19 tháng 9 năm 1994, Đảng bộ Phường Ba Đình tiến hành Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ (1994 - 1996), tham dự Đại hội toàn thể gồm có 176 đảng viên chính thức và 4 đảng viên dự bị. Đại hội có nhiệm vụ xác định phương hướng, nhiệm vụ là: Tiếp tục thực hiện cơ cấu kinh tế dịch vụ - thủ công nghiệp - lâm nghiệp với phát triển mở rộng nhiều ngành nghề và sản phẩm hàng hoá. Đồng thời đẩy mạnh chăn nuôi gia súc, gia cầm thúc đẩy phát triển mô hình vườn - ao - chuồng. Quản lý tốt nguồn thu ngân sách. Động viên mọi nguồn lực xây dựng nâng cấp một số công trình phúc lợi xã hội, các trục đường giao thông chính, mở rộng trụ sở cơ quan Phường. Nâng cao chất lượng hoạt động văn hoá, giáo dục, công tác khám chữa bệnh cho nhân dân. Đẩy mạnh chương trình xoá đói giảm nghèo, tạo việc làm cho người lao động. Huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị xây dựng Phường an toàn làm chủ, SSCĐ. Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao sức chiến đấu, tăng cường sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, xây dựng Đảng bộ TSVM, chính quyền - MTTQ - các đoàn thể vững mạnh.

Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ gồm 7 đồng chí. Ban Chấp hành bầu đồng chí Nguyễn Văn Mậu Bí thư, đ/c Đinh Hữu Nghị Phó Bí thư Đảng uỷ.

- Đại hội Đại biểu Đảng bộ lần thứ V, nhiệm kỳ (1996 - 2000), diễn ra trong 2 ngày (từ ngày 13 đến ngày 14 tháng 1 năm 1996) gồm 97 đại biểu. Đại hội đề ra phương hướng, nhiệm vụ: Tiếp tục đổi mới và chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, phát huy sức mạnh tổng hợp của nhân dân, huy động mọi nguồn lực, khai thác triệt để mọi tiềm năng thế mạnh của phường, thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế: “Tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ - thương mại, lâm - nông nghiệp” theo hướng phát triển kinh tế hàng hoá nhiều thành phần, vận hành theo cơ chế thị trường định hướng XHCN, đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế, ổn định chính trị xã hội, tăng cường an ninh - quốc phòng, xây dựng phường trở thành trung tâm của Thị xã trên các lĩnh vực.
Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Phường gồm 11 đồng chí, bầu Ban Thường vụ gồm 3 đồng chí, đ/c Nguyễn Văn Mậu Bí thư, đ/c Vũ Thế Tạo Phó Bí thư phụ trách chính quyền, đ/c Lê Văn Nhịp Uỷ viên Thường vụ trực Đảng.

- Đại hội Đại biểu Đảng bộ Phường lần thứ VI, nhiệm kỳ (2001- 2005), diễn ra trong 2 ngày (từ ngày 23 đến ngày 24 tháng 9 năm 2000). Đại hội gồm có 96 đại biểu về dự. Đại hội xác định phương hướng, nhiệm vụ: tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng chỉnh đốn Đảng, nâng cao sức chiến đấu và vai trò lãnh đạo của Đảng, tăng cường mối quan hệ Đảng với nhân dân, huy động mọi khả năng, nguồn lực của Đảng bộ và nhân dân thực hiện cơ cấu kinh tế: Thủ công nghiệp, dịch vụ - thương mại, lâm - nông nghiệp, tạo ra nhiều sản phẩm hàng hoá; đẩy mạnh phát triển kinh tế, ổn định chính trị xã hội, tăng cường an ninh - quốc phòng, xây dựng phường những năm đầu thế kỷ có bước phát triển mới toàn diện vững chắc.

Đại hội tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Phường khoá VI gồm 11 uỷ viên. Ban Chấp hành bầu Ban Thường vụ gồm 3 uỷ viên, đ/c Lê Văn Nhịp Bí thư, đ/c Vũ Thế Tạo Phó Bí thư phụ trách chính quyền, đ/c Trịnh Xuân Sinh Uỷ viên Thường vụ trực Đảng. Đại hội Đảng bộ Phường lần thứ VI thành công, đã tạo ra thuận lợi cơ bản đưa sự nghiệp đổi mới công nghiệp hoá, hiện đại hoá trên địa bàn phường tiếp tục phát triển.

Thực hiện Quy định số 94-QĐ/TW của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ của Đảng bộ, chi bộ cơ sở xã, phường, thị trấn và các chỉ thị, nghị quyết của Tỉnh uỷ, Thị uỷ. Tháng 2 năm 2004, Ban Thường vụ Thị uỷ Bỉm Sơn tăng cường đồng chí Mai Anh Tú - Thị uỷ viên làm Bí thư Đảng bộ Phường Ba Đình thay đồng chí Lê Văn Nhịp Bí thư Đảng uỷ chuyển sang làm Chủ tịch UBND Phường.

- Đại hội Đại biểu Đảng bộ Phường lần thứ VII, nhiệm kỳ (2005 - 2010). Đại hội diễn ra trong 2 ngày (từ ngày 25 đến 26 Tháng 7 năm 2005), với sự tham dự của 107 đại biểu đại diện cho 326 đảng viên sinh hoạt trong 15 chi bộ.

Đại hội xác định phương hướng, mục tiêu: Phát huy nguồn lực, tiềm năng thế mạnh của phường phát triển kinh tế với tốc độ tăng trưởng cao, bền vững. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế đúng hướng, tăng cường đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng. Tăng cường công tác quản lý quy hoạch đất đai, xây dựng, chỉnh trang đô thị. Nâng cao chất lượng hoạt động văn hoá - xã hội; cải thiện đời sống cho nhân dân; giải quyết có hiệu quả các vấn đề xã hội. Củng cố, tăng cường công tác an ninh - quốc phòng, giữ vững ổn định chính trị. Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, xây dựng phường giàu đẹp, văn minh, xứng đáng là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hoá của Thị xã Bỉm Sơn.

Đại hội tiến hành bầu 13 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ (2005 - 2010): BCH bầu Ban Thường vụ, đ/c Mai Anh Tú Bí thư, đ/c Lê Văn Nhịp Phó Bí thư phụ trách chính quyền, đ/c Trịnh Xuân Sinh Uỷ viên Thường vụ trực Đảng.

- Đại hội Đảng bộ Phường lần thứ VIII, nhiệm kỳ (2010 - 2015), diễn ra trong 2 ngày (từ ngày 07 đến ngày 08 tháng 6 năm 2010) với sự tham dự của 168 đại biểu đại diện cho 404 đảng viên sinh hoạt trong 16 chi bộ.

 Đại hội xác đinh phương hướng, nhiệm vụ: Phát huy tối đa và sử dụng có hiệu qủa nguồn lực, tiềm năng thế mạnh của đại phương, tạo điều kiện thuận lợi khuyến khích các thành phần kinh tế phát triển, chuyển dịch cơ cấu kinh tế đúng hướng. Tập trung quy hoạch chi tiết khu dân cư, chỉnh trang đô thị, tiếp tục đầu tư xây dựng các công trình phúc lợi, cơ sở hạ tầng đô thị. Nâng cao chất lượng hoạt động văn hoá - xã hội, củng cố tăng cường quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị. Xây dựng Đảng bộ, chính quyền - MTTQ, các đoàn thể TSVM, xây dựng Phường thực sự là Phường trung tâm chính trị, văn hoá của Thị xã Bỉm Sơn.

Đại hội tiến hành bầu 15 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ (2010 - 2015): BCH bầu Ban Thường vụ, đ/c Hoàng Thị Can Bí thư, đ/c Lê Văn Nhịp Phó Bí thư phụ trách chính quyền, đ/c Trịnh Xuân Sinh Phó Bí thư trực Đảng, đ/c Trần Ngọc Hưng Uỷ viên Thường vụ, đ/c Phùng Văn Tưởng Uỷ viên Thường vụ. Đại hội thành công tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy công nghiệp hoá, hiện đại hoá bước vào thời kỳ mới với khí thế và sức mạnh mới.

- Đại hội Đảng bộ Phường lần thứ IX, nhiệm kỳ (2015 - 2020), diễn ra trong 2 ngày (từ ngày 03 đến ngày 04 tháng 6 năm 2015) với sự tham dự của 148 đại biểu đại diện cho 546 đảng viên sinh hoạt trong 16 chi bộ.

 Đại hội xác đinh phương hướng, nhiệm vụ: Phát huy tối đa và sử dụng có hiệu qủa nguồn lực, tiềm năng thế mạnh của đại phương, tạo điều kiện thuận lợi khuyến khích các thành phần kinh tế phát triển, chuyển dịch cơ cấu kinh tế đúng hướng. Tập trung quy hoạch chi tiết khu dân cư, chỉnh trang đô thị, tiếp tục đầu tư xây dựng các công trình phúc lợi, cơ sở hạ tầng đô thị. Nâng cao chất lượng hoạt động văn hoá - xã hội, củng cố tăng cường quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị. Xây dựng Đảng bộ, chính quyền - MTTQ, các đoàn thể TSVM, xây dựng Phường thực sự là Phường trung tâm chính trị, văn hoá của Thị xã Bỉm Sơn.

Đại hội tiến hành bầu 15 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ (2015 - 2020): BCH bầu Ban Thường vụ, đ/c Lê Sỹ Tiến Bí thư, đ/c Phùng Văn Tưởng Phó Bí thư phụ trách chính quyền, đ/c Lê Đăng Khoa Phó Bí thư trực Đảng, đ/c Tống Thị Vân Uỷ viên Thường vụ, đ/c Phạm Văn Thường Uỷ viên Thường vụ. Đại hội thành công tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy công nghiệp hoá, hiện đại hoá bước vào thời kỳ mới với khí thế và sức mạnh mới.

* Ba mươi lăm năm xây dựng và trưởng thành, đến nay Đảng bộ Phường Ba Đình có 597 đảng viên sinh hoạt ở 15 chi bộ. Đảng bộ và nhân dân Ba Đình luôn tranh thủ mọi thời cơ, vượt qua thách thức, nỗ lực phấn đấu đạt được những kết quả quan trọng. Nền kinh tế địa bàn phát triển với mức tăng trưởng cao, cơ sở hạ tầng đô thị từng bước được đầu tư, chính trị ổn định, an ninh - quốc phòng từng bước được giữ vững và tăng cường, đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện và nâng cao. Bộ mặt đô thị ngày càng khang trang. Vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu của các cấp uỷ Đảng ngày càng được củng cố. Hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh với thành tích và kết quả đạt được. Cán bộ và nhân dân Phường Ba Đình được vinh dự Nhà nước tặng thưởng Huân chương lao động hạng nhì./.